สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2566

5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

7.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน พ.ศ.2566  ล่าสุด

8.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคน พ.ศ.2566

9.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

10.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566

11.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

12.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน พ.ศ.2566