วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบผล การดำเนินงาน การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัดให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว