สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ มีดังนี้

          จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

: องค์กรคุณธรรม  โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม  มีข้าราชการ และลูกจ้าง จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          เนื้อหาของการประชุม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

          ผลการดำเนินการ

                   ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกิดความรู้ ความเข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส ในการนำนโยบายต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างค่านิยม วัฒนธรรม “องค์กรภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ