นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์