เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์