ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางพรพเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบ คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ตามภารกิจ 5 มิติ ระดับจังหวัด คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ (ศจพ.จ.) ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ มิติด้านที่ 3 มิติด้านการศึกษา
- โดยให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(Thai People Map and Analytics Platform – TPMAP) เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ )
- ให้ประสานการทำงานในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหารายบุคคล/รายครัวเรือน กับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีนายอำเภอ ทุกอำเภอเป็นประธานกรรมการ และการแก้ไขปัญหามิติด้านการศึกษา ตามตัวชี้วัด โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียด นำเสนอข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/นิรภัฏ นาคดี /ภาพ