พิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ฺ ร่วมพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ และเพื่อจัดเวทีสมัชชาครอบครัว สู่การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลตนเองและผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19” และ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงจากผู้สูงอายุ การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวร่มเย็น การมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ การจัดเวทีสมัชชาครอบครัวและการจัดนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง The Moon โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/นิรภัฏ นาคดี /ภาพ

 

                                  พิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565  วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ฺ ร่วมพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ และเพื่อจัดเวทีสมัชชาครอบครัว สู่การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลตนเองและผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19” และ “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงจากผู้สูงอายุ การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวร่มเย็น การมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ การจัดเวทีสมัชชาครอบครัวและการจัดนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง The Moon โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/นิรภัฏ นาคดี /ภาพ