วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมเข้ารับการอบรมทบทวนการใช้ระบบงานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ My Office โดยวิทยากร นายทวีรัตน์  เทพนะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้บรรยายผ่านระบบ Zoom