1. ระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ My Office ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

2. ระบบงานสารบัญของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. กลุ่มงานคุรุสภา

4. กลุ่มพัฒนาการศึกษาเอกชน

5. ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน

6. สลิปเงินเดือนอิเลคทรอนิกส์