การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

OIT  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-3 อำนาจหน้าที่ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางพรพิมล จันทร์ศรี อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-8

Q&A

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-9

Social Network

นายเอกราช โฉมแก้ว นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

น.ส.จตุพร บรรดาล นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

น.ส.จตุพร บรรดาล นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นางนฤมล  สินพูล

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว
OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ปีงบประมาณ2564

นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-16

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

นนางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

นางอัญชลี  วันทอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  วันทอง

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว
OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

นางอัญชลี วันทอง

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

นายธนภัทร บุญช่วย บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

กลุ่มนโบายและแผน

ดำเนินการแล้ว
OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

กลุ่มนโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

นายภิรมย์  บุญยิ้ม

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว
OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายภิรมย์  บุญยิ้ม นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว