ขอเชิญรับชมสัมมนาเชิงวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565

ผ่านเพจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

หนังสือเชิญรับฟังและกำหนดการ