การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

OIT  รายละเอียด กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นโยบายและแผน
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นโยบายและแผน
OIT-3 หน้าที่และอำนาจ นโยบายและแผน
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นโยบายและแผน
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นโยบายและแผน
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานบุคคล
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยการ
OIT-8

Q&A

นโยบายและแผน
OIT-9

Social Network

นโยบายและแผน
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน
OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

นโยบายและแผน
OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน

OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

นโยบายและแผน
OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ปีงบประมาณ2565

นโยบายและแผน
OIT-16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

นโยบายและแผน
OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ
OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ
OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

อำนวยการ
OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

อำนวยการ
OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล
OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

บริหารงานบุคคล
OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล

OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

บริหารงานบุคคล

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล
OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

บริหารงานบุคคล

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มนโบายและแผน

OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มนโยบายและแผน

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ
OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ
OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิเทศ ฯ
OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นิเทศ ฯ
OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นิเทศ ฯ
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

นิเทศ ฯ

OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ
OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ
OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ