ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)